Menü

2020. május 18. | 10:49

Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Összhangban Magyarország Kormányának 168/2020. (IV.30.) Korm. rendeletével és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. május 1-jén kiadott közleményével, a koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után a további fertőzések elkerülése érdekében meghozott korlátozásokat részlegesen feloldva, a Kaposvári Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.

A rendelkezés letölthető PDF formátumban, illetve alább olvasható:

 1. Templomainkban
 • A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fontosak, ezért az eddigiek szerint lesznek nyitva, de továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni.
 • A szenteltvíztartók legyenek mindenhol üresek. Bátorítsuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.
 • Kerülni kell a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, s lehetőség szerint a készpénzhasználatot is.
 • A templomban tartózkodók kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (kivéve liturgia közben a celebránst és a kántort), s megtartani a másfél méter szociális távolságot.
 • Csak azok a templomok tarthatnak nyitva, ahol gondoskodni tudnak az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel, s ahol a belépőknek kézfertőtlenítési lehetőség áll rendelkezésére (a bejáratoknál mindenképpen).
 • Ne helyezzünk ki közös használatú imakönyveket és egyéb tárgyakat sem.
 1. Nyilvános szentmisék
 • Az egyházmegye területére a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom. Kérem az idősebb, ill. gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is maradjanak otthon, és a szentmiseközvetítések és személyes imádságaik által kapcsolódjanak be lelkileg az egyház imádságába.
 • Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon.
 • Ahol a mise előtt-után a fertőtlenítő takarítást meg tudják oldani, hétköznapokon és vasárnap is tartható nyilvános szentmise a hívek részvételével a templomban. Ez esetben fokozottan ügyelni kell a jelenlévők közötti 1,5 méter távolságra (az egy háztartásban élőkre ez nem vonatkozik), továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára. Ahol ez növeli a biztonságot és kivitelezhető, javasoljuk a szabadtéri szentmisék tartását. A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is a résztvevők kötelesek megtartani egymástól a 1,5 méter távolságot, és a többi egészségügyi előírást is, melyek a szentmisére vonatkoznak.
 • Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt szentmisék! Ilyen helyeken a szentmise után vagy más alkalmas időpontban a templomban vagy a templom előtt lehet áldoztatni, az arra vonatkozó szabályok betartásával.
 • A szentmiséken továbbra is kérjük a kézfogás, ill. a nyelvre és két szín alatti áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. További rendelkezésig ez az áldoztatás egyetlen lehetséges módja.
 • A szentmiséken csak a szükséges számú segédkező asszisztencia szolgáljon az oltárnál. Nekik is kötelező az orr-száj maszk viselése.
 • Az áldoztató (klerikus vagy világi) köteles közvetlen az áldoztatás megkezdése előtt és annak befejezése után higiénés kézfertőtlenítést végezni. Ha hozzáér az áldozó kezéhez, akkor ismételten fertőtlenítse kezét! Az áldoztatás ideje alatt köteles minden áldoztató orr-száj maszkot viselni. (Ezt a saját áldozásuk után, de még a kézfertőtlenítés előtt vegyék fel.)
 • Gondoskodjunk arról, hogya hívek higiénés kézfertőtlenítést végezzenek a szentáldozás előtt. Aki védőkesztyűt visel annak a fertőtlenítése is szükséges! Az áldozáshoz járuló hívek a 1,5 méteres távolságot tartsák meg egymástól, a szájmaszkot a gumis pántnál fogva húzzák le még a kézfertőtlenítés előtt, majd az áldozás után húzzák vissza. (Ügyeljenek arra, hogy a maszk külső felszínét ne érintsék.)
 • Áldoztatás másik lehetséges módja, amikor a hívek helyükön maradnak, így a megfelelő távolság megtartása biztosított. Akik áldozni szeretnének, állva maradnak a helyükön, a többiek leülnek. Egy védőmaszkot viselő segítő egy pumpás vagy spray-pumpás fertőtlenítővel segíti a hívek kézfertőtlenítését, ezután áldoztatja meg a védőmaszkot viselő áldoztató helyükön a híveket.
 • perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel a hívek figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat.
 • A fentiek betartatásáért a plébános a felelősAmennyiben úgy látja, hogy egy adott helyen nem garantálható a járványügyi szabályok maradéktalan betartása, dönthet a nyilvános szentmisék további szüneteltetése mellett. Erről elektronikus levélben feltétlenül értesítse a Püspöki Irodát.
 • A 65 év feletti vagy krónikus betegséggel küzdő paptestvérek nem kötelezettek nyilvános szentmise bemutatására. Amennyiben mégis nyilvánosan miséznek, ne áldoztassanak, hanem vegyék igénybe a diakónus vagy a megbízással rendelkező rendkívüli áldoztató segítségét.
 • A liturgiát a római rítust jellemző nemes egyszerűséggel és józansággal végezzük és a helyzetnek megfelelő nem hosszú prédikációt mondjunk.
 1. Egyéb szertartások
 • Az MKPK 2020. március 17-én kelt döntése értelmében továbbra is érvényben van az általános feloldozás megadásának lehetősége. A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása ne történjen gyóntatószékben. Ehelyett egy erre alkalmas, nagyobb helyiségben vagy szabadtéren kerüljön rá sor. Ez esetben is ügyelni kell a megfelelő távolságra, továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára (gyónó és gyóntató részéről egyaránt).
 • keresztelést, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, szűk körben (szülők és keresztszülők jelenlétében) végezzük, betartva a fenti előírásokat.
 • Az ünnepélyes esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Egyébiránt a házasságkötést rendkívüli óvatossággal, a fenti szabályok maradéktalan betartásával, szűk körben (tanúk és szülők jelenlétében) ünnepeljék a templomban.
 • Ünnepélyes elsőáldozás és bérmálás további rendelkezésig nem tartható.
 • betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én megjelent rendelkezéséhez kiadott liturgikus mellékletet.
 • temetést továbbra is egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével. A résztvevőket figyelmeztessük a megfelelő távolság és a szükséges óvintézkedések megtartására.
 • Pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgia a szentmiséhez hasonló feltételekkel tartható meg.
 • Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a hétköznapi szentmisénél leírtak az irányadók (megfelelő távolság tartása, szájat és orrot eltakaró eszköz használata, éneklés mellőzése).
 • Csoportos zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek további rendelkezésig nem tarthatók.
 • Kérek mindenkit, hogy elsősorban saját lakóhelyének plébániáján vegyen részt a szentmisén.
 • Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a búcsújáróhelyek vasárnapi szentmiséin csak a helyi hívek vehetnek részt.

A fentiek további rendelkezésig érvényesek.

Kérem a Paptestvéreket, a lehető legtöbb fórumon hívják fel a hívek figyelmét e változásokra és szabályokra.

A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária és Szent László király közbenjárását.

 

Kaposvár, 2020. május 15.

 

† Varga László

megyéspüspök